Cō̤-hāi dṳ̆k nguŏk, sĕ̤ng-hŭng mì-móng.

Tag東京

儂共神其共振

發其是今年神田祭迎會其相片。具體來講是回宮。 遐辰候是半晡,我看完展覽,寢寢出來… Continue Reading →

神田祭~人と神の共振~

写真は、今年の神田祭神幸祭です。具体的に言うと、神輿宮入です。 写真を撮った時は… Continue Reading →

© 2021 山月 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑