Cō̤-hāi dṳ̆k nguŏk, sĕ̤ng-hŭng mì-móng.

Tag網絡

㑚仈講儥仈做

維基人「沒有就去寫啊?」的思維不見得會爲人接受,陰謀論者衹是重複指責這個網站居然不收錄自己腳下這片踩了多少年的土地。

㑚仈講儥仈做

維基儂「㑚無自家寫」其思維儥一定會乞批評者接受,伊各儂㑚仈罵這芘網站幹乜勢無收錄自家骹下這蜀片踏了野価年其土地。

© 2021 山月 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑