Sāi Bàng-uâ Gōng „Sṳ̄-hìng“ Â̤-sāi Mâ̤?

Hók-ciŭ iā sâ̤ hâiu-săng-giāng ké̤ṳk sì-hèng gì īng-piéng puói-ĭng, pī-ṳ̀-gōng «Gĭ-ké-mà» (機器貓), «Gō̤-chiéu Mâng-uâ (漫畫) Nĭk-huò (日和)», kó̤ sŏng-diòng Hók-ciŭ-uâ. Ĭ-gáuk-nè̤ng puói-ĭng gì sì-hâiu, dŭ ciŏng téng cê-máuk kó̤ káng ô nék-giāng gōng cṳ̆-ngṳ̄ gì dài-sṳ̀ uâng siàng kēu-ngṳ̄. Nguāi ī-ùi cuòi ng-diŏh-sié sê ĭng-ôi gĭng-dáng gōng Hók-ciŭ-uâ gì biéng ciēu kó̤ lāu (siā gáu cē̤-sē̤ nguāi hâ-é-sék siōng siā „sék-mì“, iâ cêu-sê „式微“), dáng-sê báik-cĕng káng Hók-ciŭ-uâ Gĭ-dók-gáu «Séng-gĭng» diē-sié , iâ cūng-uâng huăng-ĭk, pī-ṳ̀-gōng „mò̤ sṳ̄ mò̤ cṳ̆ng“ (無始無終) siā siàng „mò̤ kī-tàu mò̤ sák-muōi“, giéng-gáe̤k iā gì-guái. Huòi nguāi cūng lī, gū-dâi Hók-ciŭ-uâ cêu mâ̤ ciáng-giĕ, gó-chṳ̄ cūng-uâng huăng-ĭk, Hók-ciŭ-nè̤ng â̤ tiăng huòi-é. Ciá tiăng lāu siŏh ciáh Guōng-dĕ̤ng gì puói-ĭng-cū (配音組) ké̤ṳk siŏh ciáh Nĭk-buōng dông-uâ gì ê̤ṳ-gó̤-piĕng (預告片) puói-ĭng, diē-sié ô siŏh guó „bê puáng sṳ̄-hìng“ (被判死刑), cuòi sê bī-ê̤ṳ, cêu-sê gōng cī ciáh nè̤ng â̤ sī. Nguāi siōng Guōng-dĕ̤ng puói-ĭng kēng-diâng â̤ gōng „sṳ̄-hìng“ cī lâng biĕk cê, dáng-sê ĭ-gáuk-nè̤ng iâ gōng â̤ sī, biê kó̤ „sṳ̄-hìng“ ciā cṳ̆-miêng-sṳ̀ (書面辭). Guōng-dĕ̤ng-uâ ô gáiu ciáng-giĕ lāu, giék-guō gó cūng-uâng huăng-ĭk? Chŭi-iòng diŏh Hiŏng-gē̤ng cṳ̆-miêng (書面) sāi Guăng-uâ (官話) Băh-uâ-ùng (白話文), dáng-sê iâ-sê sāi Guōng-dĕ̤ng-uâ gōng, Guōng-dĕ̤ng-uâ gōng cṳ̆-ngṳ̄, hŭ-uái nè̤ng éng-găi-dŏng â̤ tiăng, làu giâ „sṳ̄-hìng“ cī biĕk sṳ̀, ng sōng-sék (損失) siŏh ciáh ùng-ngiê (文藝) cáuk-pīng „siŭ-sṳ̀“ (修辭) gì séng-sék (信息), lī-gó-ngì-iòng (理固宜然). Dáng-sê ĭ-gáuk-nè̤ng gōng lāu â̤ sī. Ài, ciā huăng-ĭk gì dô̤-lī gó cêng chĭng, nguāi gó diŏh hō̤ hō̤ tăng-giú.

Dĭ-hŭ (知乎) gà̤-dēng ô siŏh ciáh hô̤ lā̤ Dŭng-nàng-să̤-báe̤k (東南西北) gì nè̤ng, sāi Háng-ngṳ̄ Pĭng-ĭng siā ùng-ciŏng, ng siā Háng-cê, niông dài-gă sīng-sê (審視) kēu-ngṳ̄ gâe̤ng cṳ̆-ngṳ̄ gì guăng-hiê. Téng hiā-sì-hâiu, nguāi cêu huāng-sṳ̆ siā Hók-ciŭ-uâ gì sì-hâiu gă Gáu-huôi Lò̤-mā-cê (教會羅馬字) bēng-buōng (版本) gì bék-iéu-séng (必要性). Dáng-sê gái ciōng gōng, nguāi lŏk-bék (落筆) gó sê ó̤i siā cṳ̆-ngṳ̄, gì-ék (其一) nguāi lâng-gá-siăng—cuòi iâ mò̤ bâing-huák, gì-ék ng siā cṳ̆-ngṳ̄ nguāi iâ mâ̤ sōng-kuái.

Discover more from Săng-nguŏk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading