Sĕk-lĕ̤k Màng-buŏ Ĭng gâe̤ng Huă

Ciáng-nguŏk sĕk-lĕ̤k màng-buŏ, nguāi gáe̤h hèng-lī buăng diōng sé̤ṳk-siá. Sé̤ṳk-siá gó mò̤ bék-nè̤ng, nguāi cīng-lī uòng, cê-gă chók-muòng, kó̤ siăh Nĭk-buōng-chái.

Gĭng-guó bòng-bĕng gì chŏng, háe̤ng-háe̤ng cêng cáh. Chuó diē-sié táe̤k chók góng-góng, iā chiông â̤ ká hiōng dó̤i-méng kāng-muòng-giāng gì bŏ̤-là̤. Hiā sèng-hâiu tiĕng áng mò̤ nióh-òng, sèng-dāu diê-siŏh-ciáh dòng-buŏ-giāng-dé sáe̤k lāu sáe̤k-páu, hĭ-hĭ-chéu bié kó̤. Cī-bĕng niè-giāng-gŏ̤ dò̤ lā̤ chéh-chéh-huă, biĕng-dău nè̤ng ùi siŏh-kuàng káng. Cêng sâ̤ gì chuó muòng-dău ĕng lāu buòng-buòng, buòng-buòng diō lāu tù, chák lāu ô uāng hī-măng duâi gì hiŏng siĕu, ĭng bŭk gó̤-lŏk háe̤ng-háe̤ng dŭ-sê. Cī duâi gì hiŏng, ī-sèng nâ găk miêu muòng-dău káng-giéng guó.

Giàng lāu nék-òng, ăng-cêng nék-giāng, hàng-bók-siŏh-sì tiăng-giéng sé̤ṳk gì siŏh-siăng. Tàu ngiăk-kī kó̤ muōng ché̤ṳ, sê iĕng-huă téng ciā cáh-cáh-mĭk-mĭk gì chà-làng-chuó dài-dŏng buŏi-siông tiĕng-kŏng, déng-huóng kŭi kó̤. Siŏh-buò siŏh-buò, ciéu lā̤ diê-dău áng lâ guŏng lâ.

Siŏh-diô gì ĭng, muāng-tiĕng gì huă, nguāi éng-chiông dài-dŏng có̤-sá̤ cá káng-giéng guó.

18 n. 5 ng. 23 h. màng-buō siā, 12 ng. 13 h. gāi lāu nék-giāng

Discover more from Săng-nguŏk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading