Buáng-màng Săng-găng Mò̤ Dâi Có̤

Puói cī-dèu gŏ̤ tĕ̤k

Gó̤-lòng-gĕ̤ng mò̤ siăh-chióh

Duâi-buáng-iâ dók-iòng sék-diē cī sâ̤ nó̤h

(À iá, cī-â ciŏng có̤ à)

Siŭ-huá-iŏk ké̤ṳk nguāi kĕ̤ gáu diê-sē̤ là

Bè-lēng lì bè-lēng kó̤

Dō̤ mìng-chòng hùng-nó̤h dŭ mâ̤ có̤

DĀNG SĪ KÓ̤

Discover more from Săng-nguŏk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading