Nè̤ng gâe̤ng Sìng gì Gê̤ṳng-cīng

Sèng gáu gì nè̤ng
Sèng gáu gì nè̤ng

Huák gì sê ging-nièng Sìng-dièng-cié (神田祭) ngiàng-huôi gì sióng-pieng. Gê̤ṳ-tā̤ lì gōng sê huòi-gṳng.

Lì lāu
Lì lāu

Hiā sèng-hâiu sê buáng-buŏ, nguāi káng uòng diēng-lāng, chīng-chīng giàng chók, ciáng-hō̤ iā huông cêu tiang-giéng ô nè̤ng hū kēu-hô̤. Diô bieng nè̤ng iâ muōng lì muōng sâ̤.

Mò̤ nióh òng, kui-dô̤ gì nè̤ng lì lāu. I giék lā̤ cé̤ṳ-lièng-sìng (注連繩), méng ché̤ṳ sèng-sāu, puak-buô ūng-ūng-lióh. Âu-dāu gṳng lā̤ sioh doi nè̤ng, sê̤ṳng lā̤ chók-sùng gì i-siòng, chiū muōng páh, nè̤ng muōng huòi-duōng tàu ché̤ṳ. I gáuk-nè̤ng káng guó du iā gék-dông. Kēu-hô̤ gì siang muōng lì muōng duâi, diô beng gì nè̤ng muōng pang-gōng, muōng dò̤ chók chiū-gĭ, kiák-sióng-gi, cūng-bê kiák-sióng.

Sìng-giêu gé̤ṳ lā̤
Sìng-giêu ké̤ṳk „làng“ kó̤

Lì lāu, lì lāu. Gong giêu gì cêng-kó̤ iā cing-sìng, gák lā̤ kēu-hô̤ hióng sèng-dāu giàng. Nâ sê gōng ô sioh ciáh i-báh, mâ̤ báik miêng-hâiu kiê dioh diô sèng-dāu, hung-huák seng gáu gì nè̤ng làng lā̤ mò̤ i giàng. Sìng-giêu tó̤i hâiu nék-giāng, dáng sê gong giêu gì mò̤ dìng giâ, siang có̤ gó duâi, gâe̤ng sìng-giêu cà̤-cà̤ luk-dông, cêng chiông sing-câung gak lā̤ tiéu. Hung-ùi iā iek-liek, diô beng gì nè̤ng iâ páh chiū gă-iù. Gak sák bô ô nièng-ngài sèng-dāu giàng kó̤, dâi-ga-nè̤ng du gó̤ hō̤. I-báh hung-só nṳ̄-gái kó̤ tá̤ nàng-gái gong giêu, liê-kui lāu diô-lô.

Sìng-giêu gak sák giàng kó̤
Sìng-giêu gak sák giàng kó̤

Hī sioh nik, nguāi gó ô ché̤ṳ dioh nè̤ng gé̤ṳng sìng-mìng-că̤, ô káng-giéng dioh páh tái-gū. Nâ sê gōng dék gāng-dông nguāi gì, gó sê huòi-gṳng. Nè̤ng du gōng ngiàng-huôi sê „nè̤ng gâe̤ng sìng gì gê̤ṳng-cīng“, káng uòng huòi-gṳng, giéng-gé̤ṳk cing gì sê cūng-kuāng. Muōng-sáung giàng diē sing gì sì-dâi, diòng-tūng iâ ô nièng-ngài hō̤-hō̤ bō̤-hô, siàng ùi ging-dáng seng-uak gì sioh buô-hông, sik-câi sê iā hō̤.

Discover more from Săng-nguŏk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading