Cō̤-hāi dṳ̆k nguŏk, sĕ̤ng-hŭng mì-móng.

Category 網隅

網,網際網路也。隅,一角。俗言「網絡的一角」,試雅正之,則得此名。在本分類裏談網絡上的各種事。

© 2021 山月 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑