Facebook Post: 2020-11-23T04:22:18

想出一个比喻,现在就是一条竹竿,左右两边吱呀吱呀地锯锯锯,被锯掉的就是失声了,原本在中间的就被锯成极端了。

想出蜀芘比喻,现刻尽像蜀条竹杭,左右两边叽叽咖咖乞锯锯锯,乞锯唻去就无的做声了,原来敆台中其就乞锯礼变极端了。

Siōng-cók siŏh-biĕh bī-ê̤ṳ, hiêng-káik cêng-chiông siŏh-dèu dé̤ṳk-ông, cō̤-êu lâng-bĕng gĭ-gĭ-gă-gă gáe̤h gé̤ṳ gé̤ṳ gé̤ṳ, gáe̤h gé̤ṳ lâi kó̤ cêu mò̤-dĭk có̤-siăng lāu, nguòng-lài găk dài-dŏng gì cêu gáe̤h gé̤ṳ lā̤ biéng ngék-duăng lāu.