Nước ở Barcelona

clean clear cold drink

Hôm nay tôi mới biết rằng ở Barcelona, nước từ vòi không thể uống trực tiếp vì là nước biển. Nhưng ở Tây Ban Nha, như ở Madrid, thực sự có thể uống nước trực tiếp.

Discover more from Sơn Nguyệt

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading