Nṳ̄ Ô Káng-giéng Sié-nó̤h?

crop ethnic woman with mobile phone

Aí, nguāi bók-lō̤ iā tiáng😣

Nṳ̄ cī-bŏng ciōng-gì iā? Lā̤ có̤ sié-nó̤h?

Ô găk mò̤?

Sĭng-cìng ô lék-giāng mâ̤ hō̤. Gâe̤ng nguāi páng-gōng mà?

Ĭ-cuŏ

HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤ HŌ̤

Nṳ̄ ô káng-giéng sié-nó̤h?

Ĭ-siòng

HŌ̤ iā sâ̤

Ĭ-cuŏ

Ǹ, HŌ̤ iā sâ̤ lă? Iā hō̤

Ĭ-siòng

Ĭ-cuŏ

Discover more from Săng-nguŏk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading