«Kū-cháik gì Lā̤-bái-nĭk» (Gloomy Sunday) Săng-mū M. Lô-ê Ĭng-ngṳ̄ Gŏ̤-sṳ̀ gâe̤ng Bàng-uâ Huăng-ĭk

Huăng-ĭk: Săng-nguŏk

Huák diŏh Bànguâpedia

Sunday is gloomy, my hours are slumberless

Dearest, the shadows I live with are numberless
Little white flowers will never awaken you
Not where the black coach of sorrow has taken you
Angels have no thought of ever returning you
Would they be angry if I thought of joining you
Gloomy Sunday

Ŭ-áng gì lā̤-bái-nĭk, káung dŭ mâ̤ diŏh

Nguāi uăk diŏh ù-só uâng-chiĕng gì ōng-ōng diē-sié

Nâung-nâung gì băh-huă hāu nṳ̄ iâ mâ̤ bà-kī

Ŭ-sáik gì lìng-chiă ī-gĭng dái nṳ̄ giàng kó̤

Tiĕng-sṳ̄ siōng dŭ mâ̤ siōng gái sáe̤ng nṳ̄ diōng-lì

Nguāi nâ gṳ̆ng nṳ̄ giàng kó̤, ĭ-nè̤ng â̤ mâ̤ sêu-ké

Ŭ-áng gì lā̤-bái-nĭk

Gloomy Sunday, with shadows I spend it all

My heart and I have decided to end it all
Soon there’ll be candles and prayers that are sad, I know
Let them not weep
Let them know that I’m glad to go
Death is no dream
For in death I’m caressing you
With the last breath of my soul I’ll be blessing you
Gloomy Sunday

Ŭ-áng gì lā̤-bái-nĭk, gâe̤ng ōng cà̤ guó

Nguāi gâe̤ng nguāi gì sĭng giók-dêng diŏh giék-sók ciòng-buô

Siĕng-huă gâe̤ng dō̤-gó̤ iā kū-cháik, nguāi â̤ báik

Niông ĭ-nè̤ng mŏk tiè-mà

Niông ĭ-nè̤ng dŭ báik-duòng, sê nguāi cê-gă buóh liè-kŭi

Sṳ̄-uòng ng-sê hṳ̆-móng (虛夢)

Ŭ-áng gì lā̤-bái-nĭk, gâe̤ng ōng cà̤ guó

Ciŏk-chṳ̄ (藉此) nguāi ciŏng nṳ̄ ái-hū (愛撫)

Lìng-hùng ī cĭ-hâiu ék-sék (一息) ôi nṳ̄ cé̤ṳk-hók

Ŭ-áng gì lā̤-bái-nĭk

Dreaming, I was only dreaming

I wake and I find you asleep in the deep of my heart, dear!

Darling I hope that my dream never haunted you

My heart is telling you how much I wanted you

Gloomy Sunday

Có̤ máe̤ng, huă-dék-sê nguāi lā̤ có̤ máe̤ng

Nguāi chĭng-sīng kó̤ cêu huák-hiêng nṳ̄ gó káung diŏh nguāi sĭng lā̤, chĭng-ái gì nè̤ng!

Chĭng-ái gì, nguāi hĭ-uông nguāi gì máe̤ng mâ̤ dièng-buáng nṳ̄

Nguāi gì sĭng lā̤ gōng nṳ̄ tiăng, nguāi ô nióh-uái ó̤i-dĭk nṳ̄

Kū-cháik gì lā̤-bái-nĭk

Discover more from Săng-nguŏk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading