Buók-bó̤

Lâng-gá nguŏk-nĭk cĭ-sèng, tiĕng gó-sê gè̤-gè̤-lióh, hàng-bók-siŏh-sì biéng liòng kó̤. Gâe̤ng sé̤ṳk-siá gì Ò̤-nàng-nè̤ng gōng: „Gĭng-nièng-màng kēng-diâng â̤ chéng-sī.“ Ĭ mâ̤ sŏng-séng: „Nṳ̄ ciē-lī MÒ̤ dĕ̤ng-tiĕng.“ Hók-ciŭ cī ngô, lĕ̤k nièng, gáu sĕk-ék, sĕk-nê-nguŏk kó̤, gó-sê buáng-gáng-bók-nōng; găk cī gūi nièng lì Hók-ciŭ gì nè̤ng, dŭ giéng-gáe̤k Hók-ciŭ chéng-tiĕng cūng-kuāng iā ciáng-siòng. Chiŭ-liòng tì-sṳ̆k iā òng, sé̤ṳk-siá gì Ăng-hŭi-nè̤ng cêng muāng-é, gōng: „Cūng-kuāng tiĕng-ké iā sōng-kuái.“

Sèng lâng lā̤-bái, tiĕng biéng liăng-liăng-lióh.

暴乍变凊天。衣裳多添,乇多食。

Bó̤-cá biéng chéng-tiĕng. Ĭ-siòng dŏ̤ tiĕng, nó̤h dŏ̤ siăh.

— 壞拉寶擂臺戰記:ㄟ,聽這動靜,不就是我老朋友李徵麼? (@davidzdh)2020-11-24T04:42:34.666Z

Duōng-chuó kŭi lāu muòng, káng-giéng nguāi ŭng, nguāi tàu-siŏh-guó cêu sê:

Uà iā GÀNG à hiêng-káik.

Nâ-sê gōng ciék-giâ gūi nĭk, sì-bók-sì nàng-hŭng-tiĕng. Buōng-dā̤ buóh tiĕng gūi iông ĭ-siòng, dāng cêu mò̤ tiĕng. Bók-guó nguāi ó̤i kó̤ nĭk-tàu â-dā̤ kiâ lā̤, giéng-gáe̤k puŏh lā̤ pĕ̤k-pĕ̤k-iĕk.

Sèng siŏh lā̤-bái, sé̤ṳk-siá ô nè̤ng ô nék-giāng sáu, lièng lā̤ gūi nĭk dŭ muôi hō̤. Gáu bái-lĕ̤k, gó lā̤ kĕ̤ng-kĕ̤ng-sáu. Dāng bô ô siŏh ciáh nè̤ng iâ kăi-sṳ̄ kĕ̤ng-sáu; lâng ciáh nè̤ng tĭ-tāu sáu, cī òng siŏh ciáh nè̤ng sáu, dīng nâ mâing lêng siŏh ciáh ciék lā̤ sáu, sĭk-câi sê n̂g-sê sĭng-sê̤ṳ.

Siŏh-màng nĭk-dáu, bùng-gāng diē-sié nè̤ng-ké mâ̤ tĕ̤ng, hék gáu dŏng-mâ̤-dái kó̤. Kó̤ sā̤-tŏng, guó liòng-dài. Lièng lā̤ lâng-nĭk mò̤ nĭk-tàu, sĭng lā̤ siōng DĀNG DÁI. Sā̤ uòng gāng-gīng chuōi-hŭng-gì dò̤ chuŏi, mò̤ nióh-òng gó-sê ô nék-giāng sáu. Sé̤ṳk-siá sé ciáh nè̤ng, săng ciáh dŭ găk lā̤ sáu; nàng-gă kăi-sṳ̄ màng-màng-chiéu, „ké̤ṳk gáh-liè ī-hâiu diŏh ciōng có̤“. Ī-sèng sê cĕng-hâiu-kṳ̄ng-siĕng (爭後恐先), ká̤ nè̤ng sáe̤ng buông, HIÊNG-CÂI kō̤-ī hāu bék-nè̤ng: „Â̤ ká̤ nàng-gă sáe̤ng buông lāu.“

隔壁间有人高温了。
本舍四人除我,都是班长、团支书、生活委员,他们互相推诿送饭菜之责任,最后讨论出一个解决方案:
立刻冲入他们的宿舍,然后作为密切接触者一起被隔离。

— 壞拉寶擂臺戰記:ㄟ,聽這動靜,不就是我老朋友李徵麼? (@davidzdh)2020-11-01T13:49:54.345Z

(Găng-biáh-chuó ô nè̤ng tā̤-ŭng kák gèng kó̤. Sé̤ṳk-siá sé ciáh nè̤ng dṳ̀ kó̤ nguāi, dŭ-sê băng-diōng [班長], tuàng-ciĕ-cṳ̆ [團支書], sĕng-uăk ūi-uòng [生活委員], sáe̤ng buông gì cáik-êng, ĭ-gáuk-nè̤ng tŏi lì tŏi kó̤, có̤i-muōi tō̤-lâung chók siŏh-biĕh gāi-giók huŏng-áng: chṳ̆-káik nè̤ găng-biáh-chuó kó̤, dāng cáuk-ùi mĭk-chiék ciék-ché̤ṳk-ciā [密切接觸者] cà̤ kó̤ ké̤ṳk gáik-liê.)

Gáu màng-buŏ, gó muôi hō̤. Sé̤ṳk-siá-nè̤ng chiéu lā̤ gōng, „cêu-sê puō-tŭng gì liù-gāng (流感) lāu-uā“. Nguāi ngĭk siŏh-â, ŏ̤h ĭ gōng — bók-guó uâng lāu siŏh-cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng: „Tada no kaze!“ Nĭk-buōng ô siŏh-ciáh tuàng-tā̤ (團體), duòng-bó̤ (傳播) ièu-ngiòng (謠言), gōng cī-buàng gì sĭng-guáng bâng-dŭk (新冠病毒), bók-guó sê puō-tŭng gì liù-gāng, nguāi ŏ̤h ĭ-gáuk-nè̤ng gì uâ gōng-chiéu. Gó̤-lòng ciáh sé̤ṳk-siá duâi-chiéu, dāng kăi-sṳ̄ dăng-sĭng liù-hŏk (留學).

Sé̤ṳk-siá-nè̤ng muóng: „Iŏh siăh diê siŏh cṳ̄ng bī-gáu hō̤?“ Nguāi ô Săng-giū Gāng-mô̤-lìng (三九感冒靈), tiăng ĭ cūng-kuāng gōng, nguāi cêu dò̤ ké̤ṳk ĭ, ĭ chiū ièu nâ, gōng cê-gă ô Lièng-huă Chĭng-ŭng (連花清瘟). Dāng kăi-sṳ̄ tō̤-lâung diê siŏh cṳ̄ng ô iāng. Có̤ sá̤ gì sèng-âu, giéng-gáe̤k ô hŭng-gàng-giāng, cêu gāng-gīng tó̤ iŏh siăh; lièng lā̤ gūi nĭk, siŏh sĭng sŏng-nē̤, nè̤ng dŭ iā lāng, buóh siōng kó̤-káung, cĭ-hâiu ciáh â̤ hō̤: duâi-kái ĭng-ôi iŏh diē-sié ô ăng-mìng gì sìng-hông, diŏh káung hō̤ hŭng-gàng ciáh â̤ hō̤. Diōng-buói gōng: „mò̤ bâing-huák, nṳ̄ tā̤ mâ̤ hō̤, iŏh siăh lāu, ká̤-ká̤ hō̤, n̂g-tĕ̤ng īng-hiōng tĕ̤k-cṳ̆.“ Nguāi iâ mò̤ siōng kák sâ̤. Diŏng duâi lāu, ô gì sì-hâiu hŭng-gàng kó̤, n̂g-siōng siăh iŏh, káung siŏh mìng cêu hō̤ lāu; n̂g-sāi gái siăh iŏh, dīng nâ gūi nĭk dŭ mò̤ tā̤.

Nàng-gă iā cá dŭ kó̤-káung lāu. Duâi-buáng-iâ kĕ̤ng-kĕ̤ng-sáu, iā sâ̤ huòi sé̤ṳk-siá-nè̤ng kŏ̤-lŏ̤, dŭ ké̤ṳk nguāi có̤ páh-dâung-gṳ̆ng kó̤.

Gĭng-dáng cāi-tàu gáing-gáing chéng kó̤. Ô lâng ciáh bà kī kó̤, lāng gáu liòng-dài, buóh sā̤ ngāi, sā̤ méng, siŏh kŭi-muòng cêu duâi-gó̤ „uà“. Nguāi gâe̤ng lêng siŏh ciáh chīng-chīng lŏ̤h chòng-găk, gó găk lā̤ sê̤ṳng ĭ-siòng, sĕ̤ tàu, hô-lī gì iŏh-gŏ̤ ā cūi ā sŏk méng lā̤. Muòng siŏh kŭi, gàng-ké lák diē-lì, chiông chiū niáh lā̤ dâu-gáuk; bô chiông mĕ̤k-gŏ̤ siŏh-iông, kă-tōi ké̤ṳk dáng tĕ̤ng-táu kó̤, dĭk-dĭk dáng gáu siông-buáng-sĭng. Hiā sèng-âu nàng-gă sê kă gàng chiū bé, gó̤-lòng ciáh nè̤ng dŭ ngĭk kó̤; ék-dĭk gáu ô nè̤ng duōng-lì, lièng-chiū guŏng-muòng, cêng-chiông ô iĕk-ké làu guó nguāi sĭng-tā̤, ciáh huāng-éng guó-lì, giéng-gáe̤k ô nièng-ngài dêng-dâe̤ng lāu.

Hiā sèng-âu, nguāi dŭ buóh tiè-mà lāu.

Sé̤ṳk-siá-nè̤ng Guōng-să̤ gì, kuŏi-hók (恢復) gāng-gáuk ī-hâiu, mā-siông sāi tiè-mà gì kiŏng duâi gó̤

Kă-muōi lĕ̤ng-hŭng kó̤, kiâ nék-òng, gó-sê iā tiáng. Hī lâng ciáh nè̤ng ī-gĭng sê̤ṳng hō̤ duâi-ĭ, káng guó-kó̤ cêu cêng iĕk-lŏ̤h. Nàng-gă chéng lā̤ bŭ-sŏng-dóng, chói lā̤ tĭ-tāu nâing „chiŭ-kó“. Ò̤-nàng gì găk hū-kuái duâi-siăng gōng: „Cūng-kuāng tiĕng-ké, n̂g-sāi chiŭ-kó.“

“宁可迟到也不能亏待自己。”舍友追上赶路的我,手里提着一袋热烘烘的早点。

— 壞拉寶擂臺戰記:ㄟ,聽這動靜,不就是我老朋友李徵麼? (@davidzdh)2020-10-20T00:26:13.119Z

(„Muōng sáung dì-dó̤, iâ n̂g-sāi niông cê-gă kék-kŭi.“ Sé̤ṳk-siá-nè̤ng dṳ̆k diŏh nguāi, chiū guâng lā̤ siăh gì nó̤h, huò-huò-iĕk.)

Siōng-kī sé̤ṳk-siá-nè̤ng ī-sèng gōng gì uâ, uā dáing-tàu lā̤ tō̤ iĕk gì nó̤h siăh.

Káng-giéng ô cié-chái buông-tuàng (飯糰). Ék, cuòi ī-sèng ĭng-găi mò̤ mâ̤. Gâe̤ng Puō-dièng lō̤-bēng păng-gōng:„ Gó ô kăi-huák (開發) sĭng-sŏng-pīng (新商品) à.“ Gōng uòng cêu tó̤i-huōi cê-gă gōng gì sié-nó̤h uâ, Nĭk-buōng-nè̤ng hūng-kuāng. Ĭ-bēng dó̤ sê iā nêng-cĭng, siōng siŏh siōng, gōng: „Sèng gūi nièng cêu ô có̤, nṳ̄ kō̤-nèng kák dì kó̤ (mâ̤ táh kó̤).“

Dò̤ lā̤ buông-tuàng, nguāi muōng dà̤-lēu muōng giàng, cêu cūng-kuāng kó̤ siông-dòng kó̤ (ùng-ciŏng gà̤-dēng gì dù).

Discover more from Săng-nguŏk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading